فرآخوان ها

Block title
Block content
يكشنبه 27 تير 1395
بازدید: 5478

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

آرشیو شده

شنبه 26 تير 1395
بازدید: 3312

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 26 تير 1395
بازدید: 5007
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 22/95و 30/95 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

دوشنبه 21 تير 1395
بازدید: 5206

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 58/94 و 85/94 و مناقصه شماره و28/95 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 19 تير 1395
بازدید: 5668

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
برچسب ها: الکترو پمپ

فعال

شنبه 19 تير 1395
بازدید: 6716
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 23/95و26/95را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

دوشنبه 14 تير 1395
بازدید: 4448

عطف به ابلاغ مصوبه مناقصه به صورت محدود بین شرکتهای لیست پیوست انجام و از آنان در خواست میگردد نسبت به ارسال پاکات فنی و فرم ارزیابی معیارهای کیفی به همراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند. ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

دوشنبه 14 تير 1395
بازدید: 4327

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

دوشنبه 14 تير 1395
بازدید: 4573

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
برچسب ها: کسکت

فعال

دوشنبه 14 تير 1395
بازدید: 4082

ارائه خدمات با استفاده از As built و نقشه هاي PDMS ارائه خدمات مشاوره و تهيه مدل سه بعدي اسكن ليزري در واحد هاي شركت پالايش نفت آبادان متن نامه تجدید مناقصه در پیوست آمده است زمان ارائه اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه : 23/04/1395

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال