فرآخوان ها

Block title
Block content
شنبه 7 فروردين 1395
بازدید: 7635

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالای جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه محدود/ دو مرحله ای از شرکت هایی که ارزیابی کیفی آنها مورد تأئید قرار گرفته است در قالب مناقصه خریداری و تأمین نماید . لذا دعوت میگردد تا با مراجعه 
به سایت ( WWW. ABADAN-REF. IR) پس از مطالعه دقیق مشخصات فنی درخواست و...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

آرشیو شده

شنبه 7 فروردين 1395
بازدید: 7232
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 61/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده

شنبه 7 فروردين 1395
بازدید: 6655
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های 43/94 و 44/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده

شنبه 7 فروردين 1395
بازدید: 4881

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 67/94 و 68/94 و مناقصه شماره 87/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

آرشیو شده