فرآخوان ها

Block title
Block content
دوشنبه 13 خرداد 1398
بازدید: 1027

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 11 خرداد 1398
بازدید: 791
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 75/97 و 79/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 1 خرداد 1398
بازدید: 730

فراخوان مناقصه محدوددو مرحله ای شماره 38.90.9723400025/s02 موضوع خرید از طریق مناقصه محدود دو مرحله ای لذا از شرکت های مدعو در لیست پیوست تقاضا می شود جهت شرکت در مناقصه اسناد پیوست در سایت را دانلود نموده و طبق مندرجات آن اعلام آمادگی فرمایند.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 21 ارديبهشت 1398
بازدید: 1293

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 21 ارديبهشت 1398
بازدید: 1085
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 73/97 و 76/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398
بازدید: 1228

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 31 فروردين 1398
بازدید: 1290

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 25 فروردين 1398
بازدید: 1269

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 96/96 و مناقصه شماره 82/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 20 فروردين 1398
بازدید: 748

شرکت پالايش نفت آبادان در نظر دارد برخی اقلام ضایعات خودرا را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مزایده عمومي به فروش برساند: ...

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

سه شنبه 20 فروردين 1398
بازدید: 957

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 70/97 و مناقصه شماره 77/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال