فرآخوان ها

Block title
Block content
سه شنبه 20 خرداد 1399
بازدید: 2327

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 1/ 99 و مناقصه شماره 93/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399
بازدید: 2653

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد تجدید مناقصه شماره 73/97 و مناقصه های شماره 97/67 و 98/105 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده

يكشنبه 21 ارديبهشت 1399
بازدید: 2883

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد تجدید مناقصه شماره 72/97 و مناقصه های شماره 86/98 و 88/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399
بازدید: 2079

مربوط به ارائه خدمات روزمره نگهداری، کاشت و راهبری فضای سبز و تنظیفات نواحی بریم و بوارده و زمین های چمن فوتبال مجموعه های ورزشی شرکت پالایش نفت آبادان ...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
بازدید: 2073

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 6 ارديبهشت 1399
بازدید: 1921

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399
بازدید: 1720

عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمایید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد.

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

سه شنبه 2 ارديبهشت 1399
بازدید: 1429

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد و تجدید مناقصه شماره 44/98 و مناقصه های شماره 94/98 و 96/98 و 97/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 31 فروردين 1399
بازدید: 1196
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد و مناقصه شماره 58/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 30 فروردين 1399
بازدید: 1142

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال