فرآخوان ها

Block title
Block content
سه شنبه 3 دى 1398
بازدید: 3250

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 1 دى 1398
بازدید: 4022

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 1 دى 1398
بازدید: 3969

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 1 دى 1398
بازدید: 3813

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 1 دى 1398
بازدید: 327

31/98 موضوع: فروش انواع لوله های مستعمل با وضعیت مناسب ودر سایزهای مختلف و انواع ورقهای مستعمل فلزی مربوط به سقف ، بدنه وکف مخازن --مدت برداشت: 75روز کاری-- مقدار تقریبی: 500تن انواع لوله های مستعمل با وضعیت مناسب ودر اندازه های مختلف- 2000 تن انواع ورقهای مستعمل فلزی مربوط به سقف ، بدنه وکف ...

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

يكشنبه 1 دى 1398
بازدید: 462

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

يكشنبه 1 دى 1398
بازدید: 376
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 73/98 و 74/98 و 67/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 1 دى 1398
بازدید: 314

عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمایید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

دوشنبه 25 آذر 1398
بازدید: 2249

عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمایید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید: 819

احتراماً وفق ابلاغ مصوبه شماره 8988/1398-99698 مورخ 1398/09/12 کمیسیون محترم مناقصات (درج در سوابق)، مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های دعوت شده طی نامه شماره 101176-1398 مورخ 1398/09/16 در مناقصه صدرالاشاره (لیست پیوست) و اطلاعات مناقصه به شرح جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال