فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یکپارچه شماره های 01/64 و 01/4 و 00/68 و تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 00/91

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی (یکپارچه) شماره 64/01
تهیه و تأمین ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز در تعمیرات اساسی واحدهای 200،400،500،800
آبادان
30 روز
920ر021ر860ر62
000ر000ر144ر3
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تاریخ 30/8/1401 لغایت 10/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی مناقصه و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ : 25/9/1401 ج- تاریخ بازگشایی پاکتهای مالی طبق اعلام در سامانه ستاد
2001092179000397
مناقصه عمومی (یکپارچه) شماره 4/
اجرای عملیات بهینه سازی مجموعه ورزشی 17 شهریور واقع در ناحیه بریم
آبادان
یکسال و 14 روز
090ر791ر072ر82
000ر000ر104ر4
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تاریخ 30/8/1401 لغایت 10/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی مناقصه و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ : 25/9/1401 ج- تاریخ بازگشایی پاکتهای مالی طبق اعلام در سامانه ستاد
2001092179000398
مناقصه عمومی (یکپارچه) شماره 68/00
تعمیرات اساسی واحد تقطیر در خلاء 55
آبادان
35 روز
541ر217ر660ر60
000ر000ر034ر3
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تاریخ 30/8/1401 لغایت 10/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی مناقصه و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ : 25/9/1401 ج- تاریخ بازگشایی پاکتهای مالی طبق اعلام در سامانه ستاد
2001092179000399
تجدیدمناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 91/00
اجرای عملیات احداث زمین چمن مصنوعی فوتسال در باشگاه آبادان و زمین ورزشی خوشه بریم
آبادان
2ماه و 5 روز
000ر211ر387ر27
000ر000ر370ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 30/8/1401 لغایت 10/9/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 25/9/1401
2001092179000400

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 2 آذر 1401
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 5 آذر 1401
چاپ شده در روزنامه: کائنات - عصرکارون
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title