فراخوان مناقصه عمومی شماره های 01/61 و 01/62 و 01/63 و 01/58 و 01/59 و تجدید مناقصه شماره 99/34

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی شماره 63/01
ارائه خدمات نمونه گیری آزمایشگاه در بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
یک سال شمسی
599ر623ر088ر46
000ر000ر305ر2
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 30/8/1401 لغایت 12/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 28/9/1401
2001092179000383
مناقصه عمومی شماره 58/01
اجرای عملیات تعمیرات اساسی باشگاه پیروز واقع در ناحیه ولی عصر(عج)
آبادان
یکسال و 14روز
050ر946ر387ر21
000ر000ر070ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 26/8/1401 لغایت 6/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 21/9/1401
2001092179000385
مناقصه عمومی شماره 59/01
اجرای عملیات ترمیم و بازسازی کانالهای آبهای سطحی از میدان طیب تا ایستگاه 8 واقع در ناحیه شمالی
آبادان
یکسال و14 روز
660ر907ر449ر37
000ر000ر873ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 26/8/1401 لغایت 6/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 21/9/1401
20010992179000386
مناقصه عمومی شماره 62/01
اجرای عملیات تعمیرات اساسی باشگاه نفت واقع در ناحیه بریم
آبادان
یکسال و 14 روز
750ر597ر701ر29
000ر000ر486ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 26/8/1401 لغایت 6/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 21/9/1401
2001092179000387
مناقصه عمومی شماره 61/01
اجرای عملیات تعمیرات اساسی باشگاه اروند واقع در ناحیه بوارده
آبادان
یکسال و 14 روز
090ر495ر593ر17
000ر000ر880
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 26/8/1401 لغایت 6/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 21/9/1401
2001092179000388
تجدید مناقصه عمومی شماره 34/99
بازسازی پایه های روشنایی فرسوده پالایشگاه
آبادان
6 ماه شمسی و 14 روز
860ر804ر055ر49
000ر000ر453ر2
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 26/8/1401 لغایت 6/9/1401 ب- آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 21/9/1401
2001092179000389

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

 

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 1 آذر 1401
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 5 آذر 1401
چاپ شده در روزنامه: رویش ملت _ هفته نامه رنگین کمان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title