فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه عمومی شماره 00/106 و مناقصه عمومی شماره های 01/25 و01/21 و 01/14 و مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 01/6

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
تجدید مناقصه عمومی 106/00
اجرای عملیات تعمیرات اساسی ساختمانهای انبار پروژه واقع در ایستگاه 8
آبادان
6 ماه و 14 روز
482ر831ر178ر9
000ر000ر459
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 17/6/1401 لغایت 27/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/7/1401
2001092179000101
مناقصه عمومی 25/01
ارائه خدمات مورد نیاز تعمیرات اساسی پارت 2 (سل های 4و5،6) برج خنک کننده واحد آب مداربسته
آبادان
70 روز
000ر984ر489ر23
000ر000ر175ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 17/6/1401 لغایت 27/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/7/1401
2001092179000260
مناقصه عمومی 21/01
اجرای عملیات مسقف نمودن مخازن واحد زلال کننده دروازه 21
آبادان
240 روز
557ر120ر636ر131
000ر000ر582ر6
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 17/6/1401 لغایت 27/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/7/1401
2001092179000261
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره6/01
ترمیم و عایق کاری (پوشش ضداسید) محوطه تلمبه خانه و کانال ارتباطی تلمبه خانه تا مخازن اسید عملیات پالایش منطقه 3
آبادان
194 روز
700ر981ر075ر10
000ر000ر504
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 17/6/1401 لغایت 27/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/7/1401
2001092179000262
مناقصه عمومی 14/01
ارائه خدمات مورد نیاز احداث خط لوله صادرات گاز مایع از اسکله 7
آبادان
60 روز
580ر008ر421ر17
000ر000ر872
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 17/6/1401 لغایت 27/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/7/1401
2001092179000263

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 16 شهريور 1401
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 19 شهريور 1401
چاپ شده در روزنامه: مناقصه -مزایده و طلوع خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title