فراخوان مناقصه شماره 98/29 و مناقصه عمومی شماره های 01/27 و01/29 و 01/30

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
تجدید مناقصه 98/29
اجرای عملیات تعمیرات، ساخت و نصب قطعات و راه اندازی ترانسفور ماتور برق در بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
5 ماه و 5 روز
897ر224ر626ر35
000ر000ر782ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 19/6/1401 لغایت 30/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 17/7/1401
2001092179000247
مناقصه عمومی 01/30
ارائه خدمات عملیات مخازن در محوطه ساحلی و بکریا در بندرصادراتی ماهشهر
بندر صادراتی ماهشهر
یکسال شمسی
031ر161ر139ر242
000ر000ر107ر12
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 19/6/1401 لغایت 30/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 17/7/1401
2001092179000248
مناقصه عمومی 01/29
ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات در بندرصادراتی ماهشهر
بندر صادراتی ماهشهر
یکسال شمسی
511ر626ر677ر367
000ر000ر384ر18
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 19/6/1401 لغایت 30/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 17/7/1401
2001092179000249
مناقصه عمومی 01/27
اجرای عملیات تجمع تصفیه خانه های سرویس استریپ و S.P.A در واحد زلال کننده دروازه 21 شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
8ماه و 14روز
645ر131ر845ر52
000ر300ر642ر2
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 19/6/1401 لغایت 30/6/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 17/7/1401
2001092179000250

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

 

رديف

شماره مناقصه در دستگاه مناقصه گزار

شماره مناقصه در سامانه ستاد

موضوع

محل اجرا

مدت

مبلغ برآورد پايه

 به ريال

مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ريال

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه

1

تجدید مناقصه 29/98

2001092179000247

اجرای عملیات تعمیرات، ساخت و نصب قطعات و راه اندازی ترانسفور ماتور برق در بندرصادراتی ماهشهر

بندرصادراتی ماهشهر

5 ماه و 5 روز

897ر224ر626ر35

000ر000ر782ر1

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 19/6/1401 لغایت 30/6/1401

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ  17/7/1401

 

 

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061
 

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 12 شهريور 1401
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 15 شهريور 1401
چاپ شده در روزنامه: پیام زمان _ وحدت
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title