فراخوان کیفی آگهی 01/5و01/1و01/2وتجدید مناقصه 99/89

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی شماره1/01 (ارزیابی کیفی)
ارائه خدمات مورد نیاز در تعمیرات اساسی واحد CR 1
آبادان
52روز تقویمی
387ر855ر118ر184
000ر000ر583ر7
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 28/3/1401 لغایت 8/4/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 23/4/1401
2001092179000142
مناقصه عمومی شماره 5/01 بصورت فشرده
ارائه خدمات انبارداری،تخلیه صفافی و توزیع کالا و ساماندهی،بازرسی و شمارش موجودی کالای انبارهای مستمر و پروژه و عملیات طناب بندی مربوط به آن
آبادان
یکسال شمسی
394ر622ر929ر354
000ر000ر999ر10
- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ 28/3/1401 لغایت 8/4/1401 ب- مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران:: مورخ 23/4/1401 ج-تاریخ بازگشایی طبق اعلام در سامانه ستاد
2001092179000143
مناقصه عمومی 2/01 (ارزیابی کیفی)
اجرای عملیات کابل کشی فیبرنوری مربوط به اتاق های توزیع شبکه
آبادان
6 ماه شمسی
040ر120ر861ر9
000ر000ر494
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 28/3/1401 لغایت 8/4/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 23/4/1401
2001092179000150
تجدید مناقصه عمومی 89/99 (ارزیابی کیفی)
تعمیرات اساسی مخازن شماره (A,B.C) 248 بهمراه خطوط لوله مربوطه
آبادان
210 روز
601ر892ر582ر242
000ر000ر752ر8
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 28/3/1401 لغایت 8/4/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 23/4/1400
2001092179000161

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 29 خرداد 1401
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 1 تير 1401
چاپ شده در روزنامه: امتیاز _هفته نامه پیوند ایرانیان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title