فراخوان مناقصه عمومی شماره 00/109 و تجدید مناقصه 00/99 و 00/106

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
تجدید مناقصه عمومی 99/00
تعمیرات استراحتگاه کارکنان عملیات آب و برق و بخار واقع در کراکینگ بویلر و اصلاح ساختاری ساختمان بهره برداری واحدهای RO فاز 3
آبادان
6 ماه و 7 روز
080ر394ر230ر7
000ر000ر362
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 7/3/1401 لغایت 18/3/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 4/4/
2001092179000086
مناقصه یک مرحله ای (فشرده ) شماره 109/00
تهیه و تأمین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یک سال شمسی
700ر130ر819ر189
000ر000ر697ر7
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 7/3/1401 لغایت 18/3/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد نرخ توسط مناقصه گران: مورخ 4/4/1401 ج-تاریخ بازگشایی پاکتهای مالی طبق اعلام در سامانه ستاد
200109279000099
تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی 106/00
اجرای عملیات تعمیرات اساسی ساختمانهای انبار پروژه واقع در ایستگاه 8
آبادان
6 ماه و 14 روز
482ر831ر178ر9
000ر000ر459
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 7/3/1401 لغایت 18/3/1401 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 4/4/1401
2001092179000101

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

 

رديف

شماره مناقصه در دستگاه مناقصه گزار

شماره مناقصه در سامانه ستاد

موضوع

محل اجرا

مدت

مبلغ برآورد پايه به ريال

مبلغ تضمین شركت در مناقصه به ريال

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه

1

تجدید مناقصه عمومی 99/00

2001092179000086

تعمیرات استراحتگاه کارکنان عملیات آب و برق و بخار واقع در کراکینگ بویلر و اصلاح ساختاری ساختمان بهره برداری واحدهای RO فاز 3

آبادان

6 ماه و 7 روز

080ر394ر230ر7

000ر000ر362

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 7/3/1401 لغایت 18/3/1401

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ  4/4/1401

2

مناقصه یک مرحله ای

(فشرده )

 شماره 109/00

200109279000099

تهیه و تأمین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین شرکت پالایش نفت آبادان

آبادان

یک سال شمسی

700ر130ر819ر189

000ر000ر697ر7

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد ارزیابی کیفی  از سامانه ستاد از تاریخ 7/3/1401 لغایت 18/3/1401

ب-آخرین  مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد نرخ توسط مناقصه گران: مورخ  4/4/1401

ج-تاریخ بازگشایی پاکتهای مالی طبق اعلام در سامانه ستاد

 

 

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061
 

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 7 خرداد 1401
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 10 خرداد 1401
چاپ شده در روزنامه: کائنات _نسیم خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title