فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره های 00/101-00/106-00/107 و تجدید مناقصه شماره های 98/55- 00/47 و 00/53

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 101/00
تعمیرات اساسی دیگ بخار 502 واحد اصلی تولید بخار (پنج بویلر) شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
105 روز
210ر356ر479ر39
000ر000ر974ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 16/12/1400 لغایت 26/12/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/1/1401
2000092179000601
تجدید مناقصه عمومی شماره 47/00
تعمیر اساسی دیگ بخار 52 نیروگاه شماره
آبادان
96 روز
784ر167ر542ر39
000ر000ر978ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 16/12/1400 لغایت 26/12/1400 ب- مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/1/1401
2000092179000603
مناقصه عمومی شماره 107/00 ( فشرده )
ارائه خدمات عملیات نقشه برداری در پالایشگاه آبادان
آبادان
دو سال شمسی
000ر300ر960ر9
000ر000ر499
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ 16/12/1400 لغایت 26/12/1400 ب- مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد نرخ توسط مناقصه گران: مورخ 14/1/1401 ج- تاریخ بازگشایی پاکات به مالی طبق اعلام در سامانه ستاد
2000092179000604
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 55/98
ارائه خدمات مربوط به صحافی،چاپ و تکثیر فرمها، کتابچه و دفاتر مورد نیاز شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
دوسال شمسی
000ر200ر120ر74
000ر000ر707ر3
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 16/12/1400 لغایت 26/12/1400 ب- مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/1/1401
2000092179605
مناقصه یک مرحله ای عمومی شماره 106/00
احداث فنس دیواره اطراف ضلع غربی در امتداد اسکله شماره 6 بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
3 ماه و 7 روز
250ر333ر806ر6
000ر000ر341
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 16/12/1400 لغایت 26/12/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/1/1400
2000092179000608

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

 

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53080007-061 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 18 اسفند 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 21 اسفند 1400
چاپ شده در روزنامه: هفت صبح
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title