فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 52/00-67/00 تجدید مناقصه شماره 63/97 - 46/98

Block title
Block content
/98- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی شماره 52/00
ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و تأمین ماشین آلات سنگین بخش خشکی و دریایی در بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
یکسال شمسی
320ر928ر198ر114
000ر000ر710ر5
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 7/9/1400 لغایت 20/9/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/10/1400
2000092179000318
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 46/98
اجرای عملیات احداث ساختمان جدید حراست جهت کنترل تردد دروازه اصلی پالایشگاه آبادان
آبادان
18 ماه شمسی
330ر063ر436ر67
000ر000ر372ر3
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 7/9/1400 لغایت 20/9/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/10/1400
2000092179000319
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 67/00
ارائه خدمات نگهداری و تعمیرکلیه سیستم های کنترل و تجهیزات ابزاردقیق شرکت پالایش نفت آبادان و واحدهای وابسته
آبادان
یکسال شمسی
542ر612ر931ر160
000ر000ر119ر7
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 7/9/1400 لغایت 20/9/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/10/1400
2000092179000321
تجدید مناقصه شماره 63/97
اجرای عملیات پوشش ضدکاستیک واحد پساب صنعتی فاز 3
آبادان
134 روز
600ر612ر961ر12
000ر000ر649
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 7/9/1400 لغایت 20/9/1400 ب- مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 6/10/1400
2000092179000322

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

 

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 6 آذر 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 9 آذر 1400
چاپ شده در روزنامه: ثروت-فرهنگ جنوب
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title