فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه های 00/36-00/42-00/50-00/56-00/63 و تجدید مناقصه 00/6

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
تجدید مناقصه عمومی شماره 6/00
ارائه خدمات تنظیفات و نگهداری فضای سبز در بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
440ر846ر398ر90
000ر000ر520ر4
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 18/8/1400 لغایت 29/8/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/9/1400
2000092179000266
مناقصه عمومی شماره 50/00
تعمیر و بازسازی ساختمان 87 امور مالی
آبادان
5 ماه و 7 روز
270ر830ر785ر22
000ر000ر140ر1
000ر000ر140ر1
2000092179000271
مناقصه عمومی شماره 63/00
بازسازی کارگاه تعمیرات و انبار کپسول های اطفاء حریق در ایستگاه آتش نشانی
آبادان
4 ماه و 7 روز
263ر224ر354ر8
000ر000ر418
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 18/8/1400 لغایت 29/8/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/9/1400
2000092179000272
مناقصه عمومی شماره 42/00
تعمیرات اساسی مخزن سقف شناور 51 و خطوط لوله مربوطه واقع در بندر صادراتی ماهشهر
بندر صادراتی ماهشهر
8 ماه و 7 روز
467ر343ر266ر154
000ر000ر986ر6
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 18/8/1400 لغایت 29/8/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/9/1400
2000092179000275
عمومی شماره 56/00
اجرای عملیات تعویض ورق های سقف شیروانی منازل ناحیه بوارده
آبادان
6 ماه و 14 روز
000ر762ر605ر43
000ر000ر181ر2
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 18/8/1400 لغایت 29/8/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/9/1400
2000092179000278
مناقصه عمومی شماره 36/00
تهیه و اجرای عملیات بتن ریزی منازل نواحی شرکتی بریم و بوارده
آبادان
یکسال و 14 روز
400ر638ر538ر51
000ر000ر577ر2
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 18/8/1400 لغایت 29/8/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 14/9/1400
2000092179000279

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53080007-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 26 آبان 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 3 آذر 1400
چاپ شده در روزنامه: نوآوران- نسیم خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title