مناقصه محدود 00/65

Block title
Block content
موضوع مناقصه:تهیه و تامین یک دستگاه بارج به همراه جرثقیل با راننده در بند صادراتی ماهشهر مبلغ برآورد پایه: 8429199000 مدت قرارداد: 5 ماه شمسی

عطف به ابلاغ مصوبه 9591/1400-83027 بررسی صلاحیت شرکتهای زیر مورد تایید و کسب امتیاز لازم گردیدند

1- عدالت کار آبادان

2-اروند امید آبادان

3-کاج گستر اروند

4-راه بستر آبادان

5-ثمین صنعت فردان

6- آبادان مشتاق

7-مهتاب دشت آبادان

8-نسیم پاک آبادان

9-یگانه نورد صنعت خوزستان

10- نخل آفرین جنوب

11-پیشتازان حماسه آبادان

12- امید صنعت فن گستر

13- ارمغان شاهکار آبادان

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 16 آبان 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 16 آبان 1400
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title