فراخوان ارزیابی کیفی عمومی تجدید مناقصه شماره 18/00- 6/00-54/99 -مناقصه عمومی شماره 40/00 -

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN-REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
تجدید مناقصه شماره 18/00
اجرای عملیات خاکبرداری، پاکسازی خطوط لوله و تعمیرات پایه های بتنی وفلزی خطوط لوله در بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
9 ماه و 15 روز جهت تجهیز و برچیدن کارگاه
300ر555ر779ر84
000ر000ر239ر4
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 16/6/1400 لغایت 27/6/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 11/7/1400
2000092179000217
تجدید مناقصه عمومی شماره 6/00 (فشرد)
ارائه خدمات تنظیفات و نگهداری فضای سبز در بندرصادراتی ماهشهر
بندرصادراتی ماهشهر
یک سال شمسی
440ر846ر398ر90
000ر000ر520ر4
2 تجدید مناقصه عمومی شماره 6/00 (فشرد) 2000092179000220 ارائه خدمات تنظیفات و نگهداری فضای سبز در بندرصادراتی ماهشهر بندرصادراتی ماهشهر یک سال شمسی 440ر846ر398ر90 000ر000ر520ر4 الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ 16/6/1400 لغایت 27/6/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ 11/7/1400 ج- تاریخ بازگشایی طبق اعلام در سامانه ستاد
2000092179000220
مناقصه عمومی شماره 40/00 (فشرده)
ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی
171ر777ر399ر271
000ر000ر328ر9
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 16/6/1400 لغایت 27/6/1400 ب- مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی،مناقصه و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ 7/7/1400 ج- تاریخ بازگشایی طبق اعلام در سامانه ستاد
2000092179000221
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 54/99
تعویض کابلهای قدیمی شبکه مخابرات بخش جنوبی پالایشگاه آبادان
آبادان
12 ماه شمسی
620ر841ر062ر37
000ر000ر854ر1
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 16/6/1400 لغایت 27/6/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 11/7/1400
2000092179000222

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53080007-53264476-061

 

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 13 شهريور 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 16 شهريور 1400
چاپ شده در روزنامه: اسکناس - فرهنگ جنوب
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title