مناقصه های شماره 98/86 - 00/15 - 00/8

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN-REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 76/98
ارائه خدمات روزمره اماکن و منازل سازمانی( سیویل نواحی غربی،شرقی،شمالی،راهسازی و سرویسهای تعمیرات)
آبادان
یکسال شمسی
930ر827ر661ر443
000ر000ر774ر12
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 5/4/1400 لغایت 15/4/1400 ب- مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 31/4/1400
2000092179000125
مناقصه عمومی شماره 15/00 (فشرده)
رفع گرفتگی و رسوب زدایی از تیوبهای مبدل های حرارتی واحدهای عملیاتی شرکت پالایش نفت آبادان با استفاده از روشهای هیدرو مکانیکال و الکترو ایمپالس
آبادان
یکسال شمسی
000ر638ر300ر9
000ر100ر465
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ 2/4/1400 لغایت 13/4/1400 ب- مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران: مورخ 29/4/1400 ج-تاریخ بازگشایی طبق اعلام در سامانه ستاد
2000092179000118
مناقصه عمومی شماره 8/00 (فشرده)
ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد حلالهای ویژه (SBPRU)
آبادان
یکسال شمسی
200ر829ر198ر6
000ر000ر310
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ 2/4/1400 لغایت 13/4/1400 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد نرخ توسط مناقصه گران: مورخ 29/4/1400 ج-تاریخ بازگشایی طبق اعلام در سامانه ستاد
2000092179000119

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 8 تير 1400
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 12 تير 1400
چاپ شده در روزنامه: سیاست روز و صبح کارون
وضعیت فرآخوان: فعال
شماره مناقصه در سامانه ستاد:
2000092179000125
Block title