فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصه 99/86-99/82 -99/84-99/73-99/48-99/49

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 86/99 (بصورت فشرده)
تهیه و اجرای عملیات بازسازی دفاتر بریم شمالی
آبادان
6 ماه و 14 روز
830ر290ر485ر6
000ر000ر325
2099092179000215
مناقصه شماره 82/99
ارائه خدمات تعمیرات خطوط لوله فرسوده مربوط به اسکله های بندر صادراتی ماهشهر
بندر صادراتی ماهشهر
3 ماه
960ر291ر852ر6
000ر000ر343
2099092179000216
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 84/99
نوسازی سقف کاذب ساختمان بازرسی فنی
آبادان
4 ماه و 7 روز
614ر156ر266ر5
000ر000ر264
2099092179000217
مناقصه یک مرحله ای عمومی شماره 73/99
ارائه خدمات غیر مستمر ( پاره وقت ) مورد نیاز اداره خدمات اجتماعی شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
2 سال
128ر429ر106ر89
000ر000ر456ر4
2099092179000219
تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی شماره 48/99
ارائه خدمات مورد نیاز جهت لایروبی و لجن برداری از مخازن 602 C
آبادان
130 روز تقویمی
800ر836ر701ر5
000ر000ر286
2099092179000220
تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی شماره 49/99
ارائه خدمات مورد نیاز جهت لایروبی و لجن برداری از مخازن PD 1 , 2
آبادان
130 روز تقویمی
000ر831ر994ر9
000ر000ر500
2099092179000221

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 2 اسفند 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 5 اسفند 1399
چاپ شده در روزنامه: سپهر ایرانیان- آوای دز
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title