فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( عمومی دومرحله ای) شماره آگهی 98/90- 99/43- 99/69-98/29- 99/36

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه شماره 69/99
ارائه خدمات انبارداری و تخلیه ، صفافی و توزیع کالا و ساماندهی ، بازرسی و شمارش موجودی کالای انبارهای مستمر و پروژه و عملیات طناب بندی مربوط به آن
آبادان
یکسال شمسی
822ر536ر414ر139
000ر000ر489ر5
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 12/11/1399لغایت 23/11/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 9/12/1399
2099092179000174
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 43/99
نوسازی شبکه برق بوارده شمالی
آبادان
12 ماه و 15 روز شمسی
510ر542ر119ر47
000ر000ر356ر2
2099092179000175
تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره 90/98
نوسازی شبکه کابل بوارده حدفاصل دروازه 14 تا میدان سینما نفت
آبادان
12 ماه و 7 روز شمسی
580ر998ر466ر83
000ر000ر174ر4
2099092179000176
مناقصه شماره 36/99
تعمیرات اساسی واحد تقطیر 75
آبادان
60 روز
361ر862ر858ر62
000ر000ر143ر3
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 12/11/1399لغایت 23/11/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 9/12/1399
2099092179000177
تجدید مناقصه شماره 29/98
تعمیر، نصب و راه اندازی ترانسفورماتور تامین برق بکریا
بندر صادراتی ماهشهر
3 ماه و 3 روز شمسی
333ر503ر297ر6
000ر000ر315
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ 12/11/1399لغایت 23/11/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 9/12/1399
2099092179000181

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: دوشنبه 13 بهمن 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 18 بهمن 1399
چاپ شده در روزنامه: کلید - نور خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title