فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره آگهی مناقصات : 99/L/40

Block title
Block content
عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمائید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و از آنان درخواست می گردد نسبت به ارسال پاکات مالی، فنی، فرم معیارهای ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند. شماره تقاضا مناقصه: 40-90-9952400034/S05 یک «1» قلم شرح جنس مناقصه: 4way valve 12inch مبلغ ودیعه شرکت در مناقصه به ریال : 1/250/000/000 تاریخ و ساعت گشایش پاکات: 1399/10/14 ساعت 15/00

اسامی شرکت کنندگان در مناقصه شماره   40-90-9952400034/S05

1

شرکت رضوان گستر تهران

2

سندروس

3

پترو سنجش گوهر

4

بهجو یدک طوس

 

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: پنجشنبه 11 دى 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 14 دى 1399
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title