مناقصه محدود یک مرحله ای شماره 99/53

Block title
Block content
مربوط به تعمیرات اساسی واحدهای 200 و 400 و 500 و 800 مبلغ برآورد پایه و تامین اعتبار مالی برای اجرا در مدت 66 روز به مبلغ 41/246/646/997 ریال مبلغ ثضمین شرکت در مناقصه 2/063/000/000 وفق مفاد ابلاغ مصوبه شماره 1399-108711 مورخ 1399/10/06 کمیسیون محترم مناقصات شرکت متبوعه مستدعی است مقرر فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های مدعو( لیست پیوست) با رعایت بند (الف) ماده 13 و مفاد 14 قانون برگزاری مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و سامانه نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی (www.tender.bazresi.ir) اقدام لازم را مبذول فرمایند.

اسامی شرکت های مدعو

کاج گستر اروند

آبادان مشتاق

نسیم پاک آبادان

یگانه نورد صنعت خوزستان

ثمین صنعت فردان

اندیشه گران آبادان

شباهنگ وحدت

آبادان دژ گستر

پاسارگاد راه جنوب

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 10 دى 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 10 دى 1399
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title