مناقصات : 99/L/25

Block title
Block content
عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمائید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و از آنان درخواست می گردد نسبت به ارسال پاکات مالی، فنی، فرم معیارهای ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالساعات بازگشایی پاکاتتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
G06/38_90_9822300023
ورق مخازن
3
5/621/600/000
15/00
1399/08/14

اسامی شرکت کنندگان در مناقصه شماره  38-90-9822300023/G06

1

شاهین پارسه اروند

2

اتصال جهان پویا

3

دایان پویش جنوب اروند

4

آبادان مشتاق

5

صنایع فلزی پارس

6

پیشتاز صنعت نفت خاتم

7

کالا تدارک پترو پارس

8

پارسیان طلوع اروند

9

فروشگاه متال اروند

10

پارسا صنعت شگرف

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: پنجشنبه 1 آبان 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: پنجشنبه 1 آبان 1399
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title