مناقصه شماره 99/L/24

Block title
Block content
عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمائید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و از آنان درخواست می گردد نسبت به ارسال پاکات مالی، فنی، فرم معیارهای ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالساعات بازگشایی پاکاتتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
01-90-9932160/G09
ماده شیمیایی نیتروژن مایع مصرفی واحدهای عملیاتی فاز 2
1
5/500/000/000
15/00
1399/08/07

اسامی شرکت کنندگان در مناقصه شماره  01-90-9932160/G09

1

پارس بالون

2

گازهای صنعتی دلوار افزار

3

پترو تأمین آرشام

4

صنایع گازی پرستلی

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: پنجشنبه 1 آبان 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: پنجشنبه 1 آبان 1399
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title