فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) 99/41_ 98/44_ 98/55_ 98/81_ 99/45

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 41/99
ارائه خدمات روزمره اماکن و منازل سازمانی (سیویل نواحی غربی ، شرقی ، شمالی ، راهسازی و سرویسهای فنی تعمیرات)
آبادان
6 ماه شمسی
160ر004ر986ر114
000ر000ر000ر5
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 23/7/1399 لغایت 3/8/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 18/8/1399
2099092179000043
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 44/98
تعمیر کامل گیربکس کمپرسور هوای اطلس کوپکو
آبادان
5 ماه شمسی
000ر000ر882ر97
000ر000ر658ر4
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 23/7/1399 لغایت 3/8/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 18/8/1399
2099092179000044
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 55/98
ارائه خدمات مربوط به صحافی ، چاپ و تکثیر فرم ها ، کتابچه و دفاتر مورد نیاز شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی
000ر750ر265ر8
000ر000ر414
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 23/7/1399 لغایت 3/8/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 18/8/1399
2099092179000045
تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 81/98
تعمیر رتورHPوLP توربوژنراتور شماره 11 نیروگاه شماره 2
آبادان
12 ماه شمسی
000ر000ر060ر142
000ر200ر809ر4
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 23/7/1399 لغایت 3/8/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 18/8/1399
2099092179000046
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 45/99
ارائه خدمات امور فنی و نظارتی در بخش (H.S.E) شهرداری صنعتی
آبادان
یکسال شمسی
000ر629ر599ر4
000ر000ر230
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 23/7/1399 لغایت 3/8/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 18/8/1399
2099092179000048

کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR
درج و قابل مشاهده می باشد.

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 23 مهر 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 27 مهر 1399
چاپ شده در روزنامه: آفتاب یزد_ نور خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title