فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( عمومی دو مرحله ای) 98/99- 97/37- 98/90- 99/36

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه دو مرحله ای شماره 99/98
طراحی خرید ، ساخت ، نصب و تست راه اندازی طرح دائم کلرزنی کولینگ تاور فاز 3 پالایشگاه آبادان
آبادان
یکسال شمسی
ـــــــــــ
000ر000ر306ر2
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 12/7/1399 لغایت 22/7/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 7/8/1399
2099092179000033
ید مناقصه شماره 37/97
اجرای عملیات تأمین برق اسکله شماره 8 از طریق مرکز فرعی R در بندر صادراتی ماهشهر
بندر صادراتی ماهشهر
3 ماه و 7 روز
240ر627ر149ر9
000ر000ر458
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 12/7/1399 لغایت 22/7/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 7/8/1399
2099092179000034
مناقصه دو مرحله ای شماره 90/98
نوسازی شبکه کابل بوارده حد فاصل دروازه 14 تا میدان سینما نفت
آبادان
12 ماه و 7 روز
320ر316ر048ر64
000ر000ر203ر3
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 12/7/1399 لغایت 22/7/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 7/8/1399
2099092179000036
مناقصه شماره 36/99
تعمیرات اساسی واحد تقطیر 75
آبادان
60 روز
361ر862ر858ر62
000ر000ر143ر3
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ : 12/7/1399 لغایت 22/7/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 7/8/1399
2099092179000039

کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR
درج و قابل مشاهده می باشد.

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53183338-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 13 مهر 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 16 مهر 1399
چاپ شده در روزنامه: اعتماد_ سرآغاز
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title