فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 21 99/L /

Block title
Block content
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالحداقل امتیاز ارزیابی فنیساعات بازگشایی پاکاتتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
01-90-9731014/P07
بالبرینگ
28
000/900/663
65
30/15
14/08/1399
01-90-9832194/G09
MORPHOLINE
1
000/000/875/1
70
30/15
25/08/1399
38-90-7970500008/G16
STUD BOLT& NUTS
30
000/500/481
60
00/15
14/08/1399
38-90-7980800035/G08
FLANGES
36
000/000/374
65
00/15
25/08/1399
40-90-9943500044/S05
COMPLETE PUMP
1
000/000/400
70
00/15
11/08/1399
40-90-9943700005/G17
تجهیزات آزمایشگاهی
1
000/000/468
65
30/15
11/08/1399

از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه/مناقصات مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران       ( دفترچه شماره دو و معیارهای ارزیابی کیفی )بانضمام سایراسناد مناقصه(متن قراردادشامل موافقتنامه،شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت درمناقصه،فرم تقاضاPMR وفرم معیارهای ارزیابی فنی)  موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت ،  پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه  ، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند .

  •  محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات:  آبادان – ساختمان دفترمرکزی(جنرال آفیس)-طبقه دوم –سالن جلسات کمیسیون مناقصات  

 

  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی    و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد..

 - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایراسناد و مدارک درصورت عدم تایید درهرکدام ازمراحل مناقصه بصورت سربسته عودت میگردد .

- پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه/مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهدشد .

 

-  آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پالایشگاه:  10روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم

- آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده  شماره 2 بانضمام اسنادمصدق شده کپی برابراصل موردنیاز : 10روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

-پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم تقاضا(PMR) و براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد

-نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه ازجمله مالیات برارزش افزوده (بطورمجزادرپیشنهادمالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین دربرگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبارنرخ (سه ماه)، محل تحویل کالا(پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا(با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد

-تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً درجلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکتهای که پیشنهاد فنی آنها حائزحداقل امتیاز فنی گردد میتوانند72 ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید/عدم تایید ازطریق نمابراطلاع رسانی خواهدشد.

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده  میباشد  .       

 

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به حداکثر 3 سال گذشته که توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامع حسابداران رسمی انجام پذیرفته الزامی می باشد.                                                                                                                                                               

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: دوشنبه 31 شهريور 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: پنجشنبه 3 مهر 1399
چاپ شده در روزنامه: حمایت
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title