مناقصه شماره 99/27

Block title
Block content
شماره مناقصه: مناقصه محدود یک مرحله ای 99/27 موضوع: ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی دیگ بخار 51 واقع در نیروگاه شماره 2 محل اجرا: آبادان مدت:140 روز تقویمی مبلغ برآورد پایه ( ریال): 15/974/633/760 مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال) : 799/000/000 برنامه زمان بندی مراحل مناقصه: الف: آخرین مهلت خرید اسناد توسط شرکت های دعوت شده: شنبه مورخ 1399/06/01 ب: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ: یکشنبه 1399/06/16 ج: تاریخ بازگشایی پیشنهادی نرخ شرکت های دعوت شده: چهارشنبه 1399/06/19

ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی دیگ بخار 51 واقع در نیروگاه شماره 2 وفق مفاد ابلاغ مصوبه شماره 9148/1399_53025 مورخ 1399/05/25 کمیسیون محترم مناقصات شرکت متبوعه مستدعی است مقرر فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های مدعو( لیست پیوست) و کلیه اطلاعات مناقصه مذبور مندرج در دعوت نامه شماره 1399_55692 مورخ 1399/05/29 ( درج در سوابق) در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی (www.tender.bazresi.ir) اقدام لازم را مبذول فرمایند.

لیست شرکت های مدعو

1- نسیم پاک آبادان

2-شباهنگ وحدت

3-آبادان مشتاق

4-یگانه نورد صنعت خوزستان

5-ثمین صنعت فردان

6-پاسارگاد راه جنوب

7-نیک اندیشان کرانه اروند

8-آبادان دژگستر

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 19 شهريور 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 19 شهريور 1399
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title