فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( مناقصه دو مرحله ای) 98/55_ 98/63_ 98/81_ 99/14_ 99/17_ 98/102

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
تجدید مناقصه شمـاره 55/98
ارائه خدمات مربوط به صحافی ، چاپ و تکثیر فرم ها ، کتابچه و دفاتر مورد نیاز شرکت پالایش نفت آبادان
پالایشگاه آبادان
یکسال شمسی
000ر750ر265ر8
000ر000ر414
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ : 14/5/1399 لغایت 25/5/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/6/1399
2099092179000009
تجدید مناقصه شمـاره 63/98
ارائه خدمات مورد نیاز روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی
469ر348ر567ر19
000ر000ر979
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ : 14/5/1399 لغایت 25/5/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/6/1399
2099092179000010
مناقصه شمـاره 81/98
تعمیر رتور HP و LP توربو ژنراتور شماره 11 نیروگاه شماره 2
پالایشگاه آبادان
یکسال شمسی
000ر000ر060ر142
000ر200ر809ر4
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ : 14/5/1399 لغایت 25/5/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/6/1399
2099092179000011
مناقصه شمـاره 102/98
ارائه خدمات راهبری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل
آبادان
یکسال شمسی
196ر147ر264ر86
000ر000ر314ر4
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ : 14/5/1399 لغایت 25/5/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/6/1399
2099092179000013
مناقصه شمـاره 14/99
تعمیرات اساسی واحدهای تفکیک گاز شماره 6B و 6A پالایشگاه آبادان
پالایشگاه آبادان
100روز تقویمی
047ر522ر513ر13
000ر000ر676
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ : 14/5/1399 لغایت 25/5/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/6/1399
2099092179000012
مناقصه شمـاره 17/99
عملیات لرزه نگاری ، داده برداری، ترموگرافی ، پردازش کامپیوتری ماشین آلات دوار ، روتین های تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات پالایشگاه آبادان
آبادان
یکسال شمسی
350ر996ر426ر16
000ر400ر821
الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ : 14/5/1399 لغایت 25/5/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 10/6/1399
2099092179000014

کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند.
 ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس WWW.ABADAN- REF.IR  درج و قابل مشاهده می باشد.

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و ... مربوطه الزامی است، در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد مزبور در سامانه ستاد، یک نسخه از اسناد لازم به منظور ارزیابی کیفی برابر اصل ( در دفترخانه اسناد رسمی )  را بصورت حضوری حداکثر تا 3 روز پس از آخرین مهلت بارگذاری به کمیته فنی بازرگانی واقع در ساختمان مرکزی شرکت  پالايش نفت آبادان تحویل نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53182107-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 14 مرداد 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 19 مرداد 1399
چاپ شده در روزنامه: راه مردم_ اقتصاد خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title