فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( مناقصه دو مرحله ای) 97/72-98/98-99/29

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید،
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخوان شماره مناقصه در سامانه ستاد
مناقصه شماره 2/99
ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات بندر صادراتی ماهشهر
بندر صادراتی ماهشهر
یکسال شمسی
320ر819ر386ر88
000ر000ر420ر4 (بصورت ضمانتنامه بانکی)
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ: 1/6/1399 لغایت 15/6/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 31/6/1399
2099092179000018
مناقصه شماره 25/99
ارائه خدمات مورد نیاز در تعمیرات اساسی مخزن 235
آبادان
200 روز تقویمی
240ر552ر616ر14
000ر000ر731 (بصورت ضمانتنامه بانکی)
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ: 1/6/1399 لغایت 15/6/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 31/6/1399
2099092179000019
مناقصه شماره 29/99
کفسازی و جمع آوری آبهای سطحی و حفاظ و درب های جایگاه سیلندرهای هیدروژن واحد CR1
آبادان
4 ماه و 7 روز
958ر184ر498ر5
000ر000ر275 (بصورت ضمانتنامه بانکی)
الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ: 1/6/1399 لغایت 15/6/1399 ب-آخرین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران: مورخ 31/6/1399
2099092179000020

کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR
درج و قابل مشاهده می باشد.

- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و ... مربوطه الزامی است، در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد مزبور در سامانه ستاد، یک نسخه از اسناد لازم به منظور ارزیابی کیفی برابر اصل ( در دفترخانه اسناد رسمی )  را بصورت حضوری حداکثر تا 3 روز پس از آخرین مهلت بارگذاری به کمیته فنی بازرگانی واقع در ساختمان مرکزی شرکت  پالايش نفت آبادان تحویل نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.

- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
تلفن 53182107-061 و شماره نمابر : 53264476-061

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 25 مرداد 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 28 مرداد 1399
چاپ شده در روزنامه: اخبار صنعت- نور خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title