تجدید مناقصه شماره 73/97 و مناقصه های شماره 97/67 و 98/105

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد تجدید مناقصه شماره 73/97 و مناقصه های شماره 97/67 و 98/105 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
105/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای (ارزیابی کیفی
مرمت و بهسازی نقاط تخریب شده و فرسوده در سطح معابر کل پالایشگاه به صورت روزمره
آبادان
یکسال شمسی
930ر246ر208ر10
000ر000ر511
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی مناقصه کران: حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم : ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تأیید گردیده اند : روز : چهار شنبه مورخ : 11/4/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه ساعت : 15:15 مورخ : 15/4/1399
67/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای
ارائه خدمات روزمره نگهداری ، کاشت و راهبری فضای سبز و تنظیفات نواحی بریم و بوارده و اماکن خدمات اجتماعی شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی
133ر003ر567ر167
000ر000ر320ر5
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه ساعت : 15:00 مورخ : 4/4/1399
37/97 (تجدیدمناقصه) عمومی یک مرحله ای
تأمین برق اسکله شماره 8 از طریق مرکز فرعی R در بندر صادراتی ماهشهر
بندر صادراتی ماهشهر
3 ماه و 7 روز جهت تجهیز و برچیدن کارگاه
240ر627ر149ر9
000ر000ر458
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه ساعت : 15:00 مورخ : 25/3/1399
  • از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران                   ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت ،  پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه )،  وفق جدول و برنامه زمان بندی فوق، به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد .
  •  محل دریافت اسناد مناقصه:  آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان  
  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی  و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد..

 - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .

-  شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53183338-061 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264476-061 می باشد .

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: پنجشنبه 1 خرداد 1399
چاپ شده در روزنامه: آوای دز_امتیاز
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
Block title