تجدید مناقصه شماره 72/97 و مناقصه های شماره 86/98 و 88/98

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد تجدید مناقصه شماره 72/97 و مناقصه های شماره 86/98 و 88/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
86/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای
انجام کارهای تعمیراتی انواع ادوات و تجهیزات در کارگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی
901ر743ر631ر136
000ر000ر701ر4
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه ساعت : 15:30 مورخ : 1/4/1399
88/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای
نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی
340ر082ر104ر448
000ر000ر931ر10
الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی : 15 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه ساعت : 15:00 مورخ : 1/4/1399
72/97 (تجدید مناقصه) عمومی دو مرحله ای (ارزیابی کیفی)
تکمیل و راه اندازی سیستم های اندازه گیری نفت خام پالایشگاه آبادان
آبادان
یکسال و 14 روز
650ر641ر109ر2 ریال و000/335 یورو
000ر000ر145ر2
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه کران: حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم : ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی بازرگانی و قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تأیید گردیده اند : روز : دوشنبه مورخ : 23/4/1399 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه ساعت : 16:00 مورخ : 25/4/1399

شـــرح مختصر: تکمیل سیستمهای اندازه گیری پالایشگاه با شرایط موجود شامل تامین و نصب یک دستگاه ( 4WAY VALVE)
10 اینچی ، تامین یک دستگاه ( 4WAY VALVE ) 8 اینچی و رفع اشکالات موجود و راه اندازی سیستمهای اندازه گیری بر اساس جدول فرآیندی مندرج در اسناد مناقصه و دستورالعمل ها و استانداردهای  APIبا تائید اداره کل نظارت بر صادرات مواد نفتی

 

  • از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران                   ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت ،  پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه )،  وفق جدول و برنامه زمان بندی فوق، به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد .
  •  محل دریافت اسناد مناقصه:  آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان  
  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی  و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد..

 - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .

-  شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53183338-061 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264476-061 می باشد .

 

روابط عمـومي – شرکت پالایش نفت آبادان

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد.

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 21 ارديبهشت 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399
چاپ شده در روزنامه: ثروت_ هما خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title