مناقصه 99|L|11

Block title
Block content
عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمایید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و از آنان درخواست می گرددنسبت به ارسال پاکات مالی، فنی، فرم معیارهای ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند. شماره تقاضانامه 01-90-9833021 تعداد: 86 قلم شرح جنس مناقصه: بازوی بارگیری مبلغ ودیعه شرکت در مناقصه به ریال: 484/300/000 تاریخ و ساعت گشایش پاکات:1399/02/28 ساعت:15/00
نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 2 ارديبهشت 1399
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title