مناقصه های شماره 91/98 و 92/98 و93/98

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد و مناقصه های شماره 91/98 و 92/98 و93/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
91/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای
اجرای تعمیرات اساسی COLD ROOM واقع در انبار های قطعات یدکی پالایشگاه
آبادان
4 ماه و 15 روز شمسی
810ر545ر538ر4
000ر000ر227
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکت های متقاضی : حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم : ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ شرکت هایی که در ارزیابی کیفی تأیید گردیده اند : روز :یکشنبه مورخ : 21/2/1399 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد قیمت شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه ساعت : 15:30 مورخ : 24/2/1399
92/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای
اجرای عملیات بازسازی و بهینه سازی کانالهای آب سطحی نواحی شرکتی
آبادان
9 ماه و 14 روز شمسی
400ر063ر072ر8
000ر000ر404
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکت های متقاضی : حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم : ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت شرکت هایی که در ارزیابی کیفی تأیید گردیده اند : روز : - مورخ : - ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی: روز : چهارشنبه ساعت : 15:45 مورخ : 24/2/1399
93/98 مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه ، نصب و راه اندازی اسکوربرد ورزشگاه تختی آبادان
آبادان
6 ماه شمسی
777ر000ر203ر17
000ر000ر861
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکت های متقاضی : حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم : ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت شرکت هایی که در ارزیابی کیفی تأیید گردیده اند : روز : دوشنبه مورخ : 22/2/1399 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی: روز : چهارشنبه ساعت : 15:00 مورخ : 24/2/1399
  • از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران                   ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت ،  پس از مطالعه و تکمیل ، اسناد ارزیابی کیفی ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه ) ،  وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند .
  •  تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد .
  •  محل تحویل اسناد ارزیابی و دریافت اسناد مناقصه:  آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 
  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی  و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.
  • از شرکتهایی که در مرحله ارزیابی کیفی تایید شدند متعاقباً بصورت کتبی دعوت می شود که اسناد مناقصه را در موعد مقرر از امور پیمانها دریافت نمایند.

 - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .

-  شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53183338-061 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264476-061 می باشد .

 

روابط عمـومي – شرکت پالایش نفت آبادان

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد.

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: شنبه 24 اسفند 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 27 اسفند 1398
چاپ شده در روزنامه: ایران_ عصر کارون
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
Block title