مناقصه محدود شماره 98/85

Block title
Block content
آگهی فراخوان مناقصه محدود یک مرحله ای از بین شرکتهای لیست پیوست در قسمت سایر اسناد موضوع مناقصه: تهیه و تامین خودروهای سواری و وانت بار با راننده مجرب. توجه: لیست شرکتهای مجاز برای حضور در مناقصه در قسمت سایر اسناد قابل دریافت می باشد
نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 6 بهمن 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 6 بهمن 1398
چاپ شده در روزنامه: سایت
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title