فراخوان مزایده عمومی 98/32- 98/31

Block title
Block content
31/98 موضوع: فروش انواع لوله های مستعمل با وضعیت مناسب ودر سایزهای مختلف و انواع ورقهای مستعمل فلزی مربوط به سقف ، بدنه وکف مخازن --مدت برداشت: 75روز کاری-- مقدار تقریبی: 500تن انواع لوله های مستعمل با وضعیت مناسب ودر اندازه های مختلف- 2000 تن انواع ورقهای مستعمل فلزی مربوط به سقف ، بدنه وکف مخازن --به قیمت کارشناسی: 000ر000ر500ر10--000ر000ر000ر38-- جمع کل کارشناسی000ر000ر500ر48-- مبلغ تضمین شركت در مزایده به ريال 000ر000ر425ر2-- برنامه زمان بندی مراحل مزایده : الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ.7/10/1398 لغایت 18/10/1398(باستثنای روز های پنجشنبه وتعطیل) ب-تاریخ بازدید از ضایعات: ساعت10 صبح روز شنبه مورخ 21/10/1398 ج - آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ :حداکثرساعت -/16روز دوشنبه مورخ 30/10/1398 د- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ:ساعت45/15 روزچهارشنبه مورخ:2/11/1398 32/98 موضوع: فروش ضایعات فلزی شامل : آهن آلات قراضه سنگین وسبک ، ورقهای ضایعاتی ، مقاطع فلزی مختلف ( ناودانی ، نبشی ، تیرآهن و غیره ) لوله های ضایعاتی (ذوبی) ،پله ها و ...---مدت برداشت: 110روز کاری-- مقدار تقریبی: 7000 تن--قیمت کارشناسی: 000ر000ر500ر108--مبلغ تضمین شركت در مزایده به ريال: 000ر000ر138ر4--برنامه زمان بندی مراحل مزایده :الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ.7/10/1398 لغایت 18/10/1398(باستثنای روز های پنجشنبه وتعطیل) ب-تاریخ بازدید از ضایعات: ساعت10 صبح روز شنبه مورخ 21/10/1398 ج - آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ :حداکثرساعت -/16روز دوشنبه مورخ 30/10/1398 د- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ:ساعت-/16 روزچهارشنبه مورخ:2/11/1398

1- از کلیه علاقمندان واجد شرایط ، دعوت به عمل می آید که وفق برنامه زمانبندی جدول فوق (باستثنای روز های پنجشنبه و تعطیل) با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی  به امور پیمانها شرکت پالایش نفت آبادان  به نشانی آبادان –  جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان مراجعه تاپس از خرید اسناد مزایده و معرفی به اداره حراست امکان بازدید مزایده گران از محل های نگهداری ضایعات(در تاریخ  اشاره شده در جدول فوق )میسر گردد.

2- مزایده گران در صورت تمایل به ارائه پیشنهاد نرخ می بایستی پس از تکمیل اسناد مزایده و تهیه ضمانتنامه شرکت در مزایده مزبور بصورت یک یا ترکیبی از موضوع بندهای (الف )، ( ب ) ، ( پ ) ، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی ویا مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت نقدی  به شماره حساب شبا 900100004001124606378700 IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهای دولتی) شرکت پالایش نفت آبادان واریز نمایند  و با در دست داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی و کپی تمامی صفحات آن  ( برای اشخاص حقیقی ) و اصل شناسنامه کارت ملی (صاحبان شرکت )و اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی و گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی و کپی آنها ( برای اشخاص حقوقی ) ،حداکثر در تاریخ ارائه پیشنهاد نرخ (مندرج در جدول صدرالاشاره) پاکتهای مذکور را بهمراه ضمانت نامه تضمین شرکت در مزایده یاد شده را در صندوق پیشنهاد نرخ  واقع در امور پیمانها شرکت پالایش نفت آبادان انداخته و درقبال آن رسید مربوطه را دریافت نمایند.

شماره تلفن امور پیمانها : 06153183338 و شماره فکس: 53264476-061

 - ضمناً آگهی این مزایده در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .

نوع فرآخوان: مزایده
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 1 دى 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 4 دى 1398
چاپ شده در روزنامه: صبح کارون
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title