مناقصه شماره 98/L/22

Block title
Block content
عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمایید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و از آنان درخواست می گرددنسبت به ارسال پاکات مالی، فنی، فرم معیارهای ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.

شماره تقاضا مناقصه: 40-90-9846800001/G14- به تعداد 22 قلم-  به شرح جنس: تجهیزات زیرساخت شبکه- به مبلغ ودیعه ی 2/497/500/000- تاریخ و ساعت گشایش پاکات 1398/10/11 ساعت 15/45

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 1 دى 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 1 دى 1398
چاپ شده در روزنامه: سایت
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title