آگهی مناقصه در سایت شماره98-L-21

Block title
Block content
عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمایید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و از آنان درخواست می گرددنسبت به ارسال پاکات مالی، فنی، فرم معیارهای ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس دفتر کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.

شماره تقاضا مناقصه 38-90-9823400006/S06به تعداد 2 قلم - شرح جنس مناقصه EXPANSHON JOINT  و به مبلغ ودیعه 400/000/000 ریال - تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات 1398/10/18 ساعت 15:45

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: دوشنبه 25 آذر 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: دوشنبه 25 آذر 1398
وضعیت فرآخوان: فعال
Block title