مناقصه شماره 98/56

Block title
Block content
احتراماً وفق ابلاغ مصوبه شماره 8988/1398-99698 مورخ 1398/09/12 کمیسیون محترم مناقصات (درج در سوابق)، مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های دعوت شده طی نامه شماره 101176-1398 مورخ 1398/09/16 در مناقصه صدرالاشاره (لیست پیوست) و اطلاعات مناقصه به شرح جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی(www.tender.bazresi.ir) اقدام لازم صورت بپذیرد. مناقصه یک مرحله ای محدود 98/56 با موضوع ارائه خدمات مشاوره جهت تست و بازرسی کف مخازن ذخبره پالایشگاه به روش MFL، در آبادان به مدت 24 ماه شمسی به مبلغ 7/022/761/000/- برنامه زمان بندی مراحل مناقصه الف: آخرین مهلت خرید اسناد توسط شرکت های دعوت شده: روز چهارشنبه مورخ 1398/10/04 ب: آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ روز یکشنبه مورخ 1398/10/22 ج: تاریخ بازگشایی پیشنهاد نرخ شرکت های دعوت شده روز یکشنبه مورخ 1398/10/29
نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 20 آذر 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 20 آذر 1398
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title