فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ( عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 14 98/L /

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبرخریداری نمايد .
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالحداقل امتیاز ارزیابی فنیساعات بازگشایی پاکاتتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
01-90-9732277/G15
لامپ های LED
14
000/750/349
65
00/17
08/10/1398
38-90-972340055/S02
MESH PAD
5
000/000/500/1
65
30/17
18/10/1398
38-90-9822300021/G06
LINE PIPE 3&4 IN SCH:80
2
000/500/230
65
45/17
08/10/1398
38-90-9823400005/P07
تیوپ
1
000/000/350
70
00/17
18/10/1398
40-90-9542400820/P08
الکترو پمپ
1
805/346/199
70
30/16
18/10/1398
40-90-9843500061/P09
TEMPERATURE GAUGE WITH THERMOWELL
12
670/929/329
70
45/16
18/10/1398

از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه/مناقصات مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران       ( دفترچه شماره دو و معیارهای ارزیابی کیفی )بانضمام سایراسناد مناقصه(متن قراردادشامل موافقتنامه،شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت درمناقصه،فرم تقاضاPMR وفرم معیارهای ارزیابی فنی)  موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت ،  پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه  ، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند .

  •  محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات:  آبادان – ساختمان دفترمرکزی(جنرال آفیس)-طبقه دوم –سالن جلسات کمیسیون مناقصات  

 

  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی    و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد..

 - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایراسناد و مدارک درصورت عدم تایید درهرکدام ازمراحل مناقصه بصورت سربسته عودت میگردد .

- پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه/مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهدشد .

 

-  آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پالایشگاه:  10روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم

- آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده  شماره 2 بانضمام اسنادمصدق شده کپی برابراصل موردنیاز : 10روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

-پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم تقاضا(PMR) و براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد

-نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه ازجمله مالیات برارزش افزوده (بطورمجزادرپیشنهادمالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین دربرگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبارنرخ (سه ماه)، محل تحویل کالا(پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا(با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد

-تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً درجلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکتهای که پیشنهاد فنی آنها حائزحداقل امتیاز فنی گردد میتوانند72 ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید/عدم تایید ازطریق نمابراطلاع رسانی خواهدشد.

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده  میباشد  .       

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: يكشنبه 10 آذر 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 13 آذر 1398
چاپ شده در روزنامه: اعتماد
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title