مناقصه شماره 43/98 و تجدید مناقصه شماره 24/94

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 43/98 و تجدید مناقصه شماره 24/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
43/98 مناقصه یک مرحله ای
اجرای عملیات مقاوم سازی باندوال مخازن شماره 301 و 302 واقع در شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
یکسال شمسی و 15 روز
840ر780ر204ر39
000ر000ر961ر1
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکتهای متقاضی : حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ شرکتهایی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند : روز : دوشنبه مورخ : 27/8/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه مورخ : 29/8/1398
24/94 تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
خدمات مهندسی جهت انجام طراحی بنیادی و تهیه شرح کار EPC واحد جدید اسید سولفوریک شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
7 ماه شمسی
ـ
ـ
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکتهای متقاضی : حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی شرکتهایی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند : روز : دوشنبه مورخ : 18/9/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه مورخ : 20/9/1398
  • از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه های مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران            ( دفترچه معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران: الف-دفترچه شماره 4  مربوط به تجدید مناقصه شماره 24/94  ب-دفترچه شماره 1 مربوط به مناقصه شماره 43/98) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، اسناد مناقصه مربوط به آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه )، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند .

 

  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی    و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد، در پاکت سربسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.

-  تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد .

- ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .

-  محل تحویل اسناد مناقصه:  آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان، اتاق 13 امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان  

 

-  شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53183338 -061 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264476-061.می باشد .

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 24 مهر 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: يكشنبه 28 مهر 1398
چاپ شده در روزنامه: جهان صنعت
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title