آگهی مناقصه محدود یک مرحله ای به شماره 98/38

Block title
Block content
آگهی فراخوان مناقصه محدود یک مرحله ای از بین شرکتهای لیست پیوست در قسمت سایر اسناد موضوع مناقصه : خدمات مورد نیاز بازرسی فنی در احداث مخازن و سایر طرحها و پروژه های تعمیراتی در واحد های عملیاتی محل اجرا : آبادان مدت : یکسال مبلغ برآورد پایه ریال : 8/898/553/160 مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار ریال : 445/000/000 برنامه زمانبندی مراحل مناقصه: الف : آخرین مهلت خرید اسناد توسط شرکتهای دعوت شده شنبه مورخ 98/07/06 ب : آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ چهارشنبه مورخ 98/07/17 ج : تاریخ بازگشایی پیشنهاد نرخ شرکتهای دعوت شده یکشنبه مورخ98/07/21 توجه : لیست شرکتهای مجاز برای حضور در مناقصه در قسمت سایر اسناد قابل دریافت می باشد

توجه : لیست شرکتهای مجاز برای حضور در مناقصه در قسمت سایر اسناد قابل دریافت می باشد

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 26 شهريور 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: سه شنبه 26 شهريور 1398
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title