تجدید مناقصه شماره 55/97 و مناقصه های شماره 4/98 و 6/98

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 55/97 و مناقصه های شماره 4/98 و 6/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
55/97 تجدید مناقصه دو مرحله ای
تهیه و نصب تجهیزات برقی، مکانیکی و سازه ای به همراه تست و راه اندازی یک دستگاه آسانسور ضد انفجار 10 نفره با تکنولوژی Rack and pinion جهت واحد کت کراکر فاز 3 شرکت پالایش نفت آبادان با قابلیت راهبری تا ارتفاع 50 متر در 9 ایستگاه(به صورت PC)
آبادان
8 ماه و 14 روز
800ر169ر702 000/476 یورو
000ر000ر526ر2
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکتهای متقاضی : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی و مالی شرکتهایی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند: روز : یکشنبه مورخ : 27/5/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه مورخ : 30/5/1398
4/98 مناقصه یک مرحله ای
احداث جاده مسیر دسترسی به محوطه مخازن پنتان
آبادان
4 ماه و 15 روز
990ر087ر786ر6
000ر400ر339
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکتهای متقاضی : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی و مالی شرکتهایی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند: روز : شنبه مورخ : 12/5/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 13/5/1398
6/98 مناقصه یک مرحله ای
احداث جاده مسیر دسترسی باندوال مخازن و تلمبه خانه KTA و ترمیم و بازسازی جاده مخازن KTA و مخازن زلال کننده
آبادان
6 ماه و 15 روز
160ر138ر694ر12
000ر800ر634
الف- آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط شرکتهای متقاضی : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی و مالی شرکتهایی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند: روز : شنبه مورخ : 12/5/1398 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 13/5/1398
  • از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه های مذکور را دارند دعوت می شود  اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران            ( دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir  را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، مربوط به آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه ) ، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند .
  • ضمناً ضروری است یک نسخه از نامه اعلام آمادگی شرکت در هر مناقصه از زمان انتشار آگهی نوبت اول و حد اکثر تا 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل و یا به شماره نمابر : 53264476-061 ارسال گردد .

 

  •   تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی    و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
  •  نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.

 - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .

- محل دریافت اسناد مناقصه : آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان می باشد .

 

-  شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53182107 -061 می باشد .

 - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .

 

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 21 خرداد 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 25 خرداد 1398
چاپ شده در روزنامه: اقتصاد خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title