فراخوان مناقصه محدوددو مرحله ای شماره 38.90.9723400025/s02

Block title
Block content
فراخوان مناقصه محدوددو مرحله ای شماره 38.90.9723400025/s02 موضوع خرید از طریق مناقصه محدود دو مرحله ای لذا از شرکت های مدعو در لیست پیوست تقاضا می شود جهت شرکت در مناقصه اسناد پیوست در سایت را دانلود نموده و طبق مندرجات آن اعلام آمادگی فرمایند.

شرکت اروند تراش آبادان

شرکت پویا انرژی تنها ره آورد پارس

شرکت آبادان مشتاق

شرکت فاتح صنعت کیمیا

شرکت کاوه مبدل

شرکت شایستگان پیروز

شرکت آذر آب اراک

شرکت بخار صنعت آتیه

شرکت کالا تدارک پترو پارس

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 8 خرداد 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: چهارشنبه 8 خرداد 1398
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title