مزایده شماره 97/80

Block title
Block content
شرکت پالايش نفت آبادان در نظر دارد برخی اقلام ضایعات خودرا را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مزایده عمومي به فروش برساند: 1 80/97 فروش ضایعات آهنی و آجرهای نسوز مستعمل مربوط به دودکشهای قدیمی پالایشگاه آبادان 120 روز کاری 704 تن آهن آلات قراضه دودکش 000ر800ر532ر7 000ر100ر577 الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ31/1/1398 لغایت 9/2/1398 (باستثنای روز های پنجشنبه و تعطیل) ب-تاریخ بازدید از ضایعات: ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 9/2/1398 ج - آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ :حداکثرساعت -/16روز شنبه مورخ 14/2/1398 د- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ: روز : یکشنبه مورخ : 15/2/1398 ساعت -/17 340ر3 تن آجر نسوز مستعمل 000ر000ر008ر4 جمع کل کارشناسی 000ر800ر540ر11

- از کلیه علاقمندان واجد شرایط ، دعوت به عمل می آید که وفق برنامه زمانبندی جدول فوق (باستثنای روز های پنجشنبه و تعطیل) با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی  به امور پیمانها شرکت پالایش نفت آبادان  به نشانی آبادان –  جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان مراجعه تاپس از خرید اسناد مزایده و معرفی به اداره حراست امکان بازدید مزایده گران از محل های نگهداری ضایعات(در تاریخ  اشاره شده در جدول فوق )میسر گردد.

2- مزایده گران در صورت تمایل به ارائه پیشنهاد نرخ می بایستی پس از تکمیل اسناد مزایده و تهیه ضمانتنامه شرکت در مزایده مزبور بصورت یک یا ترکیبی از موضوع بندهای (الف )، ( ب ) ، ( پ ) ، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی ویا مبلغ تضمین شرکت در مزایده را بصورت نقدی  به شماره حساب شبا 900100004001124606378700 IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهای دولتی) شرکت پالایش نفت آبادان واریز نمایند  و با در دست داشتن اصل شناسنامه ،کارت ملی و کپی تمامی صفحات آن  ( برای اشخاص حقیقی ) و اصل شناسنامه کارت ملی (صاحبان شرکت )و اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی و گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی و کپی آنها ( برای اشخاص حقوقی ) ،حداکثر در تاریخ ارائه پیشنهاد نرخ مقرر (مندرج در جدول صدرالاشاره) پاکتهای مذکور را بهمراه ضمانت نامه تضمین شرکت در مزایده یاد شده را در صندوق پیشنهاد نرخ  واقع در امور پیمانها شرکت پالایش نفت آبادان انداخته و درقبال آن رسید مربوطه را دریافت نمایند.

شماره تلفن امور پیمانها : 06153183338 و شماره فکس: 53264476-061

 - ضمناً آگهی این مزایده در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir  و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی  www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .

 

نوع فرآخوان: مزایده
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: سه شنبه 20 فروردين 1398
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 24 فروردين 1398
چاپ شده در روزنامه: نور خوزستان
وضعیت فرآخوان: فعال
سایر اسناد:
Block title