مناقصه های شماره 23/97 و 103/96

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 23/97 و 103/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
23/97 مناقصه یک مرحله ای
تعمیرساختمان اداره آتش نشانی
آبادان
8 ماه و7 روز
522ر411ر904ر3
000ر000ر196
الف- آخرین مهلت اخذ مدارک ارزیابی کیفی از مناقصه گران : حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند : روز : چهارشنبه مورخ : 11/7/1397 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 15/7/1397
103/96 مناقصه دو مرحله ای
طراحی، خرید، ساخت، نصب، تست و راه اندازی 2 دستگاه بویلر بازیافت حرارتی نیروگاه 3
آبادان
18 ماه
-
000ر000ر794ر12
الف- آخرین مهلت اخذ مدارک ارزیابی کیفی از مناقصه گران : حداکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی ومالی مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند : روز : چهارشنبه مورخ : 11/7/1397 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 15/7/1397

توضیحات مناقصه 103 : شرح مختصر پروژه: طراحی، خرید، ساخت، نصب، تست و راه اندازی 2 دستگاه بویلر بازیافت حرارتی در قالب قرارداد ( EPC )به همراه کلیه متعلقات مربوطه با قابلیت کارکرد در 2 حالت با توربین گازی و مستقل از توربین گازی مطابق مشخصات موجود در شرح کار

- از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع هریک از مناقصه های مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران (جهت مناقصه ردیف 1 دفترچه شماره 1 «پیمانکاران» وجهت مناقصه ردیف 2دفترچه شماره 3«طراحی ،خرید،ساخت وبهره برداری» و معیارهای ارزیابی کیفی مربوط به هریک از مناقصه ها) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوط به آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه ) ، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند .
- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود .
- نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.
- تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد .
- ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد .
- محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان،امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان
- شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53302107 -061 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264474-061.می باشد .
- ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 27 تير 1397
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 30 تير 1397
چاپ شده در روزنامه: جمهوری اسلامی
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
سایر اسناد:
Block title