تجدید مناقصه های شماره 70/94 و 53/

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 70/94 و 53/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
شماره تقاضاموضوعمحل اجرامدتمبلع برآورد پایه به ریالمبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآخوانبرنامه زمان بندی مراحل فرآخواناسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
70/94 تجدید مناقصه دو مرحله ای
طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی واحد تولید نیتروژن در شرکت پالایش نفت آبادان
آبادان
18 ماه
000ر700ر533ر8
الف- آخرین مهلت اخذ مدارک ارزیابی کیفی از مناقصه گران : حد اکثر 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد فنی و مالی مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند : روز : شنبه مورخ : 18/1/1397 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد فنی مناقصه گران تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : یکشنبه مورخ : 19/1/1397
53/96 تجدید مناقصه یک مرحله ای
اجرای عملیات مقاوم سازی، پاکسازی، بهسازی و جمع آوری آبهای سطحی بسترخطوط لوله روبروی ایستگاه آتش نشانی تا چهار راه تعمیرات نوبتکاری
آبادان
12 ماه و 15 روز
070ر758ر678ر15
000ر000ر784
الف- آخرین مهلت اخذ مدارک ارزیابی کیفی از مناقصه گران : 15 روز پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم ب- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد مالی مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید گردیده اند : روز : دوشنبه مورخ : 27/1/1397 ج- تاریخ گشایش پیشنهاد مالی شرکتهای تأیید شده در ارزیابی کیفی : روز : چهارشنبه مورخ : 29/1/1397
- از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع هر یک ازمناقصه های مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ( جهت مناقصه ردیف 1 دفترچه شماره 3«طراحی، خرید، ساخت و بهره برداری» و جهت مناقصه ردیف 2 دفترچه شماره 1 «پیمانکاران» و معیارهای ارزیابی کیفی مربوط به هر یک از مناقصه ها ) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، اسناد مناقصه مربوط به آن شرکت ( منضم به نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه )، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . - تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد، در پاکت سربسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود . - نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد. - تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای ( الف )، ( ب ) ، ( پ )، ( ج ) ، ( چ ) و ( ح ) ماده 4 آئین نامه تضمین معاملات دولتی اخذ خواهد شد . - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمی گردد . - محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان – جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان، امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان - شماره تلفن امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان 53302107 -061 و شماره فکس جهت ارسال نامه های اعلام آمادگی : 53264474-061 می باشد . - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 27 دى 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 30 دى 1396
چاپ شده در روزنامه: شرق- صبح کارون
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
سایر اسناد:
موضوع فرآخوان:
Block title