فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران( مناقصه عمومی دومرحله ای) شماره آگهی مناقصات : 96 ال 25

Block title
Block content
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبرخریداری نمايد .
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالحداقل امتیاز ارزیابی فنیساعات بازگشایی پاکاتتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
01-90-9632112/G14
LINE PIPE 20" & 22"
2
000ر000ر285
60
17:30
1397/01/29
01-90-9632278/G09
مواد شستشوی شیمیایی واحد RO
3
000ر000ر210
65
17:15
1397/01/29
40-90-9442400730/G19
باتری شارژی
1
600ر357ر177
60
15:45
1397/01/29
40-90-9541800059/P08
کمپرسور هوا / حمل و نقل
3
000ر000ر350
70
16:30
1396/12/20
40-90-9542400942/G20
MOTOR OPARETED GATE VALVE
4
000ر150ر245
65
17
1397/01/29
40-90-9542400944/G19
سیستم برق اضطراری صنعتی
2
000ر000ر295
60
18:15
1397/01/29
40-90-9652400190/G09
تجهیزات دستگاه سالفر WDXRF
3
000ر500ر199
60
18:30
1397/01/29
از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه/مناقصات مذکور را دارند دعوت می شود اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران ( دفترچه شماره دو و معیارهای ارزیابی کیفی )بانضمام سایراسناد مناقصه(متن قراردادشامل موافقتنامه،شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت درمناقصه،فرم تقاضاPMR وفرم معیارهای ارزیابی فنی) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانیhttp://www.abadan-ref.ir را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، اسناد مناقصه مربوطه ، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند . محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات: آبادان – ساختمان دفترمرکزی(جنرال آفیس)-طبقه دوم –سالن جلسات کمیسیون مناقصات تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده ) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد ، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود . - نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می باشد.. - ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایراسناد و مدارک درصورت عدم تایید درهرکدام ازمراحل مناقصه بصورت سربسته عودت میگردد . - پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه/مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تا موعد مقرردرآگهی واسناد مناقصه اطلاع رسانی خواهدشد . - آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنتی پالایشگاه: 15روزپس ازانتشارآگهی نوبت دوم - آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره 2 بانضمام اسنادمصدق شده کپی برابراصل موردنیاز : 15روزپس ازآخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه -پیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم تقاضا(PMR) و براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد -نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه ازجمله مالیات برارزش افزوده (بطورمجزادرپیشنهادمالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین دربرگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبارنرخ (سه ماه)، محل تحویل کالا(پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا(با استناد به اسناد مناقصه) درج گردد -تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً درجلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکتهای که پیشنهاد فنی آنها حائزحداقل امتیاز فنی گردد میتوانند72 ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید/عدم تایید ازطریق نمابراطلاع رسانی خواهدشد. - ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانیwww.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده میباشد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 20 دى 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 23 دى 1396
چاپ شده در روزنامه: همدلی
برچسب ها: خرید کالا
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
موضوع فرآخوان:
Block title