مناقصه شماره 95/ال /27

Block title
Block content
مناقصه بصورت محدود بین شرکتهای لیست پیوست انجام و آنها درخواست می گردد نسبت به ارسال پاکات مالی ،فنی ، فرم معیار های ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
38-90-7950600017/s02
BUBBLE CAP & SUPPORT
700
127.500.000
1396/11/01
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: پنجشنبه 21 دى 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: پنجشنبه 21 دى 1396
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
Block title