دعوتنامه شرکت در تجدید مناقصه(محدود) شماره 5/96

Block title
Block content
از مناقصه گران درخواست می شود که به نکات درج شده در " دستور العمل شرکت در مناقصه " ( به شرح مندرج در اسناد مناقصه ) و همچنین موارد مشروحه ذیل به دقت توجه نمایند . سایر اطلاعات و جزئیات طبق اسناد و مدارک مناقصه مذکور می باشد . 1ـ موضوع مناقصه : عبارت است از : " نگهداری فضای سبز ، تنظیفات و بهسازی کل پالایشگاه " که محدوده و شرایط آن در اسناد مناقصه مشخص شده است . 2ـ خرید اسناد مناقصه : مناقصه گران علاقمند می توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل تحویل نقدی مبلغ -/ 000ر200 ریال به خزانه شرکت پالایش نفت آبادان و دریافت رسید خریداری نمایند . مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است . اسناد مناقصه ازساعت 8 الی 11 روزهای شنبه تا چهارشنبه ( به جز ایام تعطیل ) برای فروش آماده است . آخرین مهلت خرید اسناد روز یکشنبه مورخ 24/10/96 خواهدبود . 3ـ نشانی محل فروش اسناد : نشانی محل فروش اسناد : " امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان واقع در مجاورت دروازه اصلی پالایشگاه آبادان " می باشد . 4- تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید حداقل به مدت 90 روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر بوده و مبلغ آن نیز به میزان -/000ر000ر814 ریال تعیین گردیده است . توضیح اینکه تضمین شرکت درمناقصه می بایست به صورت یک یاترکیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)،(ب)،(پ)،(ج)،(چ)و(ح)ماده4آئین نامه تضمین معاملات دولتی تهیه وارائه گردد.ضمناً حساب جاری شماره 2174652233001 به نام رابط تمرکز سایر درآمدهای اختصاصی شرکت پالایش نفت آبادان نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی آبادان کد 6901 جهت واریزنقدی تضمین شرکت درمناقصه،مفتوح می باشدمضافاًاینکه ضمانت نامه های صادره از پست بانک ایران نیز مورد قبول نمی باشد . 5 ـ اعتبار پیشنهاد : پیشنهاد باید تا 60 روز بعد از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ، اعتبار داشته باشد . 6- تاريـخ‌ و محل برگزاري جلسه‌ توجيهي‌ : جلسه توجیهی راس ساعـت ‌ 15 روز دوشنبه مـورخ ‌ 25/10/96 و در محل ساختمـان امـور پيمانهـای شرکت پالایش نفت آبادان برگزارخواهدشد.(ارائه معـرفي نامه كتبي به منظورحضور مديـر عامل‌ يا نماينده‌ شركـت‌ در جلسه‌ توجيهـي‌ الزامي‌ است.) 7- مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد : کلیه اسنادمناقصه به همراه ضمانت نامه شرکت درمناقصه وپیشنهادنرخ می بایست حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 3/11/96 به امور پیمانهای شرکت پالایش نفت آبادان تحویل گردد.پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود ، دریافت نخواهد گردید . 8 ـ گشایش پیشنهاد : مناقصه گزار پیشنهاد مناقصه گران را در حضور نمایندگان ایشان ( مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند ) در ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 4/11/96 در سالن کنفرانس واقع در طبقه دوم دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان ، باز خواهد کرد . 9ـ حق بررسی : مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ می دارد که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری پیمان ، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه گر را بررسی کند ؛ و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد ، این حق بررسی را از سوی مناقصه گزار ، می پذیرد . 10- مدت ارائه خدمات : یکسال شمسی و 7 روز و مبلغ برآورد پایه به میزان : -/980ر372ر260ر16 ريال تعیین گردیده است . 11- کلیه شرایط برگزاری این مناقصه تابع قانون برگزاری مناقصات می باشد.

اسامی شرکتها لیست پیوست در بخش سایر اسناد قابل دانلود می باشد

نوع فرآخوان: یک مرحله ای
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: پنجشنبه 21 دى 1396
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: پنجشنبه 21 دى 1396
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
Block title