فرآخوان ها

Block title
Block content
چهارشنبه 24 مهر 1398
بازدید: 143

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 43/98 و تجدید مناقصه شماره 24/94 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 17 مهر 1398
بازدید: 443
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 9/98 و 42/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 13 مهر 1398
بازدید: 402

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مزایده های شماره 40/98 و 41/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مزایده عمومي به فروش برساند. فایل مربوط به اقلام مزایده را از قسمت سایر اسناد دانلود فرمایید.

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

چهارشنبه 10 مهر 1398
بازدید: 429

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 12/98 و مناقصه شماره 37/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 26 شهريور 1398
بازدید: 925

آگهی فراخوان مناقصه محدود یک مرحله ای از بین شرکتهای لیست پیوست در قسمت سایر اسناد ...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

يكشنبه 17 شهريور 1398
بازدید: 988

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

سه شنبه 5 شهريور 1398
بازدید: 1188

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

سه شنبه 5 شهريور 1398
بازدید: 903
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 14/98 و 33/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 5 شهريور 1398
بازدید: 713
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 12/98 و 29/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 26 مرداد 1398
بازدید: 976

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 6/98 و مناقصه شماره 7/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال