فرآخوان ها

Block title
Block content
چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید: 60

احتراماً وفق ابلاغ مصوبه شماره 8988/1398-99698 مورخ 1398/09/12 کمیسیون محترم مناقصات (درج در سوابق)، مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج اسامی شرکت های دعوت شده طی نامه شماره 101176-1398 مورخ 1398/09/16 در مناقصه صدرالاشاره (لیست پیوست) و اطلاعات مناقصه به شرح جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید: 54

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید: 79

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید: 17

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید: 135

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 28/97 و مناقصه های شماره 66/98 و 55/98 و 45/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید: 64

شرکت پالايش نفت آبادان در نظر دارد برخی اقلام ضایعات خودرا را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مزایده عمومي به فروش برساند.

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

چهارشنبه 20 آذر 1398
بازدید: 122
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 3/98 و 51/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 19 آذر 1398
بازدید: 189

عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمایید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

شنبه 16 آذر 1398
بازدید: 1862

شرکت پالايش نفت آبادان در نظر دارد برخی اقلام ضایعات خودرا را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مزایده عمومي به فروش برساند: 40/98 فروش کاتالیست ضایعاتی مستعمل شرکت پالایش نفت آبادان در 25 روز کاری به میزان 000ر60 کیلو گرم به قیمت کارشناسی 000ر000ر105، 000ر250ر5ریال الف- آخرین مهلت...

نوع فرآخوان: مزایده

فعال

شنبه 16 آذر 1398
بازدید: 1660

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 14/98 و مناقصه های شماره 50/98 و 54/98 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال