فرآخوان ها

Block title
Block content
يكشنبه 22 مهر 1397
بازدید: 185

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 31/97، 33/97، 43/97 و 45/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

شنبه 21 مهر 1397
بازدید: 168

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 21 مهر 1397
بازدید: 109
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه شماره 81/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 17 مهر 1397
بازدید: 409
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 9/97 و 36/97را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 17 مهر 1397
بازدید: 362

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 24/97و مناقصه شماره 42/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 17 مهر 1397
بازدید: 348

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

شنبه 7 مهر 1397
بازدید: 272

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه ...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 21 شهريور 1397
بازدید: 223

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه شماره 13/97 و مناقصه شماره 38/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده

چهارشنبه 21 شهريور 1397
بازدید: 184
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه های شماره 5/97 و 35/97 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده

چهارشنبه 21 شهريور 1397
بازدید: 131

شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه های شماره 73/96 و 99/96 را با مشخصات و شرايط كلي مشروحه ذیل از طريق مناقصه عمومي به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد .

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

آرشیو شده