فرآخوان ها

Block title
Block content
پنجشنبه 1 آبان 1399
بازدید: 582

عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمائید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

پنجشنبه 1 آبان 1399
بازدید: 487

عطف به ابلاغ مصوبه پیوست خواهشمند است مقرر فرمائید تقاضای مندرج در جدول ذیل در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات راهبردی ریاست جمهوری و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZARESI.IR درج و مراتب به این اداره منعکس گردد. ضمناً مناقصه به صورت محدود بین شرکت های لیست پیوست انجام و...

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 30 مهر 1399
بازدید: 669

مربوط به ارائه خدمات تهیه و تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین شرکت پالایش نفت آبادان ...

نوع فرآخوان: یک مرحله ای

فعال

پنجشنبه 24 مهر 1399
بازدید: 822
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

چهارشنبه 23 مهر 1399
بازدید: 792

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

چهارشنبه 16 مهر 1399
بازدید: 1021

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالاهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از تأمین کنندگان / سازندگان واجد شرایط خریداری و تأمین نماید . از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد تا با مراجعه به سایت ( WWW. ABADAN-REF.

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

سه شنبه 15 مهر 1399
بازدید: 919
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

يكشنبه 13 مهر 1399
بازدید: 643
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال

سه شنبه 1 مهر 1399
بازدید: 1144
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )

فعال

پنجشنبه 27 شهريور 1399
بازدید: 1224
شركت پالايش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید
نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خدماتی )

فعال