فراخوان مناقصه شماره 01/42 و مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره های 00/103 و 00/108