فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 00/77-00/81-00/82-00/76